02
September 2012
Sonntag · 20:00 Uhr

Ian Bostridge Tenor
Julius Drake Klavier

Liederabend

Ian Bostridge Tenor
Julius Drake Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Im Frühling (Schulze), D 882

Über Wildemann (Schulze), D 884

Der liebliche Stern (Schulze), D 861

Im Jänner 1817 (Tiefes Leid) (Schulze), D 876

Auf der Bruck (Schulze), D 853

 

Heliopolis I (Mayrhofer), D 753

Heliopolis II (Mayrhofer), D 754

Abendbilder (Silbert), D 650

Ins stille Land (Salis-Sewis), D 403

Totengräbers Heimwehe (Craigher), D 842

 

– Pause –

 

Auf der Riesenkoppe (Körner), D 611

Sei mir gegrüßt (Rückert), D 741

Daß sie hier gewesen (Rückert), D 775

 

Die Forelle (Schubart), D 550

Des Fischers Liebesglück (Leitner), D 933

Fischerweise (Schlechta), D 881

Atys (Mayrhofer), D 585

Nachtviolen (Mayrhofer), D 752

Geheimnis. An Franz Schubert (Mayrhofer), D 491

 

Im Walde (F. v. Schlegel), D 708

 

Zugaben:

Ständchen (Rellstab), D 957/4

An die Musik (Schober), D 547

Mitwirkende

Klavier
»You will mingle on the terrace, overlooking fields with your fellow concert-goers. Your mood is mellow as two horn players summon you to your seats. And then the world-class music begins.«

www.alanrusbridger.com