06
September 2012
Donnerstag · 20:00 Uhr

Ian Bostridge Tenor
Julius Drake Klavier

Liederabend

Ian Bostridge Tenor
Julius Drake Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Wehmut (M. v. Collin), D 772

Der Zwerg (M. v. Collin), D 771

Nacht und Träume (M. v. Collin), D 827

Der Musensohn (Goethe), D 764

An die Entfernte (Goethe), D 765

Am Flusse (Goethe), D 766

Willkommen und Abschied (Goethe), D 767

Wandrers Nachtlied II (Goethe), D 768

An die Leier (Bruchmann), D 737

Am See (Bruchmann), D 746

Im Haine (Bruchmann), D 738

Erlkönig (Goethe), D 328

 

– Pause –

 

Lieder nach Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe

An den Mond, D 259

Nähe des Geliebten, D 162

Nachtgesang, D 119

Liebhaber in allen Gestalten, D 558

Meeres Stille, D 216

Auf dem See, D 543

An Mignon, D 161

Erster Verlust, D 226

Ganymed, D 544

An den Mond, D 296

 

Zugaben:

Schäfers Klagelied (Goethe), D 121

Heidenröslein (Goethe), D 257

Abschied (Mayrhofer), D 475

Künstler

Klavier
»You will mingle on the terrace, overlooking fields with your fellow concert-goers. Your mood is mellow as two horn players summon you to your seats. And then the world-class music begins.«

www.alanrusbridger.com