16
June 1983
Thursday · 08:00 pm

Arleen Augér Soprano
Francisco Araiza Tenor
Irwin Gage Piano

Rittersaal im Palast
Hohenems
Lieder recital

Arleen Augér Soprano
Francisco Araiza Tenor
Irwin Gage Piano

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Shilric und Vinvela (Ossian), D 293

Cronnan (Ossian), D 282

 

Liebe schwärmt auf allen Wegen (Goethe), D 239/6

Frühlingslied (Hölty), D 398

An die Sonne (Baumberg), D 270

Blondel zu Marien (unknown), D 626

Abendstern (Mayrhofer), D 806

Die Sterne (F. v. Schlegel), D 684

Bei dir allein (Seidl), D 866/2

 

– Intermission –

 

Vor meiner Wiege (Leitner), D 927

Drang in die Ferne (Leitner), D 770

Frühlingslied (Pollak), D 919

Viola (Schober), D 786

 

Suleika I (Willemer), D 720

Suleika II (Willemer), D 717

 

Mignon und der Harfner (Goethe), D 877/1

Licht und Liebe (M. v. Collin), D 352

Artists

»Schwarzenberg vibra musicalment. És aquell indret en què la música és present de manera integral a través de totes les formes de música de cambra.«

Sonograma Magazine, Spanien