29
August 1999
Sunday · 04:00 pm

Olaf Bär Baritone
Helmut Deutsch Piano

Lieder recital

Olaf Bär Baritone
Helmut Deutsch Piano

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Lieder on poems by Johann Wolfgang von Goethe

 

Prometheus, D 674

Nachtgesang, D 119

Harfenspieler, D 325

Geistes-Gruß, D 142

Meeres Stille, D 215 A

Mahomets Gesang (fragment), D 721

Grenzen der Menschheit, D 716

 

Tischlied, D 234

Der Gott und die Bajadere, D 254

Der Schatzgräber, D 256

Der Rattenfänger, D 255

Liebhaber in allen Gestalten, D 558

 

– Intermission –

 

Bundeslied, D 258

Der Goldschmiedsgesell, D 560

Der Fischer, D 225

Geheimes, D 719

Versunken, D 715

An die Entfernte, D 765

Am Flusse, D 766

An den Mond, D 259

Der Musensohn, D 764

 

Encores:

Heidenröslein, D 257

Rastlose Liebe, D 138

Willkommen und Abschied, D 767

An den Mond, D 296

Artists

Baritone
»The most appealing chamber music festival in Europe.«

Financial Times